Algemene voorwaarden

teefeed is een product van web by step v.o.f.. De algemene voorwaarden van web by step v.o.f. zijn daarom op teefeed van toepassing.

Algemene Levervoorwaarden web by step v.o.f.

Hieronder vindt je de algemene leveringsvoorwaarden van web by step v.o.f.. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door web by step v.o.f., tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met web by step v.o.f. verklaar je op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgesteld per 1 juni 2016.

1. Definities

 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen.
 2. Onderhoud van een website: het door web by step v.o.f. inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.
 3. teefeed: het door middel van display(s) en een uniek content management systeem tonen van specifieke content voor een of meer specifieke doelgroepen, op een specifieke plaats en op specifieke momenten.
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie web by step v.o.f. een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

 

2. Toepasselijkheid

 1. Door ondertekening van een overeenkomst met web by step v.o.f. verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van web by step v.o.f. en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en web by step v.o.f. opgenomen wordt.

 

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgave door web by step v.o.f. zijn geheel vrijblijvend. Offertes en prijsopgave door web by step v.o.f. blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door web by step v.o.f.. Facturering geschiedt op basis van deze offerte per (digitale) factuur achteraf.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en web by step v.o.f. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard.

 

4. Duur en beëindiging

 1. Het ontwerpen van een nieuwe website door web by step v.o.f. voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
 2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen web by step v.o.f. en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 3. Een webhosting-overeenkomst tussen web by step v.o.f. en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd voor telkens een volledig jaar. Het opzeggen van de webhosting-overeenkomst is mogelijk tot 3 maanden vóórdat de overeenkomst verlengd wordt.
 4. Een teefeed-overeenkomst tussen web by step v.o.f. en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 5. web by step v.o.f. kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met web by step v.o.f. gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.
 6. web by step v.o.f. heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

 

5. Levering en levertijd

 1. web by step v.o.f. gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt web by step v.o.f. eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan web by step v.o.f.. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat web by step v.o.f. ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties zal web by step v.o.f. de werkzaamheden met betrekking tot de eindoplevering uitvoeren. Mocht web by step v.o.f. onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan web by step v.o.f. alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij web by step v.o.f. een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 3. Na het bestellen van teefeed zal web by step v.o.f. zo spoedig mogelijk de teefeed-box(en) leveren en het account aanmaken.
 4. Indien door schuld van de klant web by step v.o.f. de opdracht niet kan voltooien binnen de mondelinge of schriftelijke overeenkomst van de levertijd, dit door het niet verstrekken van de informatie die nodig is voor de voltooiing van de site, zal web by step v.o.f. zich genoodzaakt zien een schriftelijke herinnering te versturen, met de mededeling dat de opdracht binnen 14 dagen geannuleerd zal worden, met behoud van de reeds aanbetaalde som.
 5. Bij registratie van een domeinnaam via web by step v.o.f. dient te allen tijde rekening gehouden te worden met een levertijd van enkele dagen. Deze termijn geldt vanaf het moment dat web by step v.o.f. de voor de domeinnaamregistratie benodigde documenten van de opdrachtgever ontvangen heeft.
 6. Door web by step v.o.f. gemaakte websites worden online opgeleverd. Ook wanneer de opdrachtgever tevens een webhosting-contract sluit via web by step v.o.f. wordt de site op de server geïnstalleerd door web by step v.o.f..

 

6. Overmacht

 1. web by step v.o.f. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer web by step v.o.f. als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal web by step v.o.f. alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en web by step v.o.f. geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door web by step v.o.f. tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 

7. Prijzen

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door web by step v.o.f. minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

 

8. Betaling

 1. Facturatie gescheidt op basis van de offerte achteraf.
 2. Facturatie van de abonnementskosten van teefeed geschiedt op basis van maandelijkse automatische incasso.
 3. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en web by step v.o.f. is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur door web by step v.o.f. het verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door web by step v.o.f. aan de opdrachtgever elk kwartaal een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door web by step v.o.f. het verschuldigde bedrag te voldoen.
 5. Bij een webhosting-contract betaalt de opdrachtgever het gehele bedrag voor een jaar vooruit.
 6. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (30 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan web by step v.o.f. over het openstaande bedrag.
 7. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door web by step v.o.f. een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 8.e onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. In het laatstgenoemde geval behoudt web by step v.o.f. zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 8. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering web by step v.o.f. hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, welke binnen 30 dagen na verzending voldaan moet worden.
 9. Indien web by step v.o.f. abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal web by step v.o.f. het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 10. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens web by step v.o.f. heeft voldaan.

 

9. Copyright

 1. Al het door web by step v.o.f. vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van web by step v.o.f. niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door web by step v.o.f. gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door web by step v.o.f. vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij web by step v.o.f. een contract is aangegaan.
 2. Het eigendom van door web by step v.o.f. verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij web by step v.o.f., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan web by step v.o.f. hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is web by step v.o.f. gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. web by step v.o.f. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

10. Aansprakelijkheid

 1. Voor zover web by step v.o.f. bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop web by step v.o.f. weinig of geen invloed kan uitoefenen kan web by step v.o.f. op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met web by step v.o.f. of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met web by step v.o.f..
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is web by step v.o.f. slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van web by step v.o.f. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. web by step v.o.f. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 4. web by step v.o.f. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 5. De opdrachtgever dient web by step v.o.f. terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door web by step v.o.f. geleden schade.

 

11. Overdracht van rechten en verplichtingen

web by step v.o.f. noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

12. Reclame

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan web by step v.o.f., waarna web by step v.o.f. deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan web by step v.o.f. binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".
 2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

 

13. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. web by step v.o.f. behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. (zie artikel 4 van deze leveringsvoorwaarden)

 

14. Overig

 1. web by step v.o.f. zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan web by step v.o.f..
 2. Wanneer web by step v.o.f. bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt.
 3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. web by step v.o.f. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 4. web by step v.o.f. is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen web by step v.o.f. en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, als wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door web by step v.o.f. met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van web by step v.o.f. beslissend.

Service Level Agreement

1. Definities

 1. Diensten: De in de SLA omschreven werkzaamheden die door web by step v.o.f. in het kader van websitebeheer- en ICT diensten zullen worden uitgevoerd met inbegrip van te leveren prestaties.
 2. Onderhoud en beheer: De tussen partijen overeengekomen werkzaamheden terzake van het inhoudelijk en technisch beheer van websites.
 3. Apparatuur: De apparatuur in samenhang waarmee teefeed dient te functioneren. Onder de apparatuur wordt verstaan: de teefeed-box.
 4. Programmatuur: De webapp voor teefeed die wordt gebruikt op de apparatuur.
 5. Documentatie: De door web by step v.o.f. ten behoeve van de Opdrachtgever te leveren en /of te onderhouden documentatie behorende bij de te leveren werkzaamheden.
 6. Hersteltijd: Het werkelijke tijdsverloop, dat start na ontstaan van het gebrek en stopt op het moment gebrek is hersteld, dan wel vervangende apparatuur of programmatuur is geplaatst c.q. geïnstalleerd.

 

2. Duur en opzegging

 1. De SLA wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden.
 2. Na verloop van de duur als vermeld in artikel 2a zal de SLA stilzwijgend worden verlengd met eenzelfde periode onder gelijkblijvende voorwaarden, tenzij één van beide partijen de SLA opzegt conform artikel 2c.
 3. Opzegging van de SLA is uitsluitend schriftelijk mogelijk en dient plaats te vinden met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

 

3. Verplichtingen ten aanzien van de dienstverlening

 1. Het verrichten van diensten voor technisch en inhoudelijk beheer door web by step v.o.f. omvat de volgende werkzaamheden.
  1. Preventief onderhoud: oplossen van problemen; verrichten van noodzakelijk onderhoud; signaleren van trends, vaak voorkomende problemen, onderlinge verbanden en oorzaken; leveren en installeren van upgrades van de webapp; verzorgen van autorisaties (in overleg met de Opdrachtgever);
  2. Ondersteuning: Het verlenen van assistentie, hulp en advies bij gebreken, alsmede het adviseren over het gebruik en het functioneren van de apparatuur en programmatuur.
 2. De beschikbaarheid van de apparatuur en programmatuur bedraagt per jaar minimaal 97% (binnen kantooruren).
 3. Ondersteuning door web by step v.o.f. vindt plaats op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. web by step v.o.f. is gedurende deze tijden bereikbaar via telefoon, WhatsApp en e-mail. Buiten deze tijden is web by step v.o.f. alleen via e-mail bereikbaar.
 4. Voor beheerwerkzaamheden buiten kantooruren geldt een toeslag van 50% op het overeen gekomen uurtarief en voor beheerwerkzaamheden op zon- en feestdagen geldt een toeslag van 100% op het overeengekomen uurtarief.

 

4. Wijzigingen van de overeenkomst

 1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de aard en de omvang van de door de web by step v.o.f. op grond van de in de SLA te verrichten werkzaamheden, te wijzigen zonder dan na voorafgaand overleg. web by step v.o.f. zal binnen een redelijke termijn, na ontvangst van een dergelijk verzoek in een wijzigingsvoorstel schriftelijk specificeren welke consequenties de wijziging heeft. Wijzigingen worden opgenomen in een aparte bijlage nadat deze door beide partijen zijn geparafeerd en gaan deel uitmaken van de SLA.
 2. In geval een wijzigingsverzoek tot een verhoging of verlaging van de kostprijs en overige verschuldigde bedragen zal web by step v.o.f. de Opdrachtgever daar schriftelijk van in kennis stellen.
 3. Wijzigingen voor beheerovereenkomst worden door web by step v.o.f. gemeld. Deze worden schriftelijk vastgelegd door web by step v.o.f. en als bijlage bij de SLA toegevoegd. Bij het uitbrengen van een nieuwe SLA worden de wijzigingen uit de bijlage(n) in de tekst van het document verwerkt.

 

5. Storingen en incidenten

 1. Storingen en incidenten zijn die zaken welke niet vallen onder de in artikel 3a genoemde systeem- beheertaken.
 2. Storingen en incidenten welke veroorzaakt worden door:
  1) veiligheidslekken die niet door software leveranciers gedicht zijn;
  2) calamiteiten zoals onder andere brand, inbraak, waterschade;
  3) schade veroorzaakt door derden zoals elektriciteit en datalijn storingen [bijvoorbeeld KPN];
  4) storingen veroorzaakt door infecties en computervirussen welke niet door antivirus software geïdentificeerd en/of verwijderd kunnen worden;
  vallen eveneens niet onder de in artikel 3a genoemde beheertaken, maar vallen onder het in artikel 10 genoemde meerwerk.

 

6. Overdracht

 1. Bij beëindiging en ontbinding van de SLA verplicht web by step v.o.f. zich alle medewerking te verlenen aan overdracht van kennis over de verrichte diensten aan Opdrachtgever en /of aan een derde. web by step v.o.f. zal hiertoe personeel beschikbaar houden voor een periode van 3 maanden.
 2. In geval van beëindiging en ontbinding van de SLA om welke reden dan ook verplicht web by step v.o.f. zich alle rapporten, tekeningen, schema’s, functionele en technische ontwerpen, alsmede alle overige documentatie welke door web by step v.o.f. zijn gebruikt op verzoek van Opdrachtgever ter beschikking te stellen en voor zover nodig in eigendom over te dragen.
 3. Kosten die voortvloeien uit de overdracht zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

7. Plaats van het verrichten van de Werkzaamheden

 1. Onderhoud en beheer wordt door web by step v.o.f. in beginsel remote verricht.
 2. Indien de werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud bij de Opdrachtgever wordt verricht dan zal deze zorg dragen voor de inrichting van de werkplekken voor door web by step v.o.f. in te zetten personeel.
 3. De Opdrachtgever verplicht zich het personeel van web by step v.o.f. toegang te verlenen tot de plaats, waar de werkzaamheden voortvloeiend uit de overeenkomst dienen te worden verricht, alsmede dit personeel in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij die partij gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten.

 

8. Financiële vergoeding

 1. Voor de door web by step v.o.f. onder artikel 3a te verrichten werkzaamheden is opdrachtgever maandelijks (teefeed) of op basis van vooruitbetaling (strippenkaart) aan web by step v.o.f. een bedrag verschuldigd.
 2. Facturering voor teefeed zal maandelijks per automatische incasso plaatsvinden.
 3. Betaling van het gefactureerde bedrag voor de strippenkaart dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden op een door web by step v.o.f. opgegeven bankrekeningnummer en in de valuta waarin is gefactureerd.
 4. Ten aanzien van de financiële vergoeding als vermeld in lid 8a van dit artikel bestaat de mogelijk om jaarlijks indexering toe te passen.

 

9. Aansprakelijkheid, vrijwaring en uitsluitingen

 1. Voor zover web by step v.o.f. bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranciers van derden, kan web by step v.o.f. op geen enkele manier aansprakelijk gesteld woorden voor welke schade dan ook voorkomend uit deze relaties met web by step v.o.f. of het verbreken ervan ongeacht de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met web by step v.o.f..
 2. Indien de aansprakelijkheid van web by step v.o.f. voor schade van de Opdrachtgever al moet worden aangenomen, dan zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot een vergoeding van maximaal het bedrag van het in de SLA genomen bedrag [excl. BTW]. Indien er sprake is van een looptijd van meer dan 6 maanden, wordt het in de SLA genomen bedrag op het totaal van de vergoedingen [excl. BTW] bedongen voor 2 maanden.
 3. De Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarheid van web by step v.o.f. van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel gebruik, bewerking of verbetering van Opdrachtgever en vrijwaart web by step v.o.f. tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
 4. web by step v.o.f. aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door haar verstrekte programmatuur op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd, noch indien de door haar verstrekte programmatuur door de Opdrachtgever of door derden is gewijzigd of aangevuld.
 5. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de inhoud van de door hem aangeleverde teksten of ander ter beschikking gesteld materiaal.
 6. web by step v.o.f. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door leegloop personeel, schade door verlies van gegevens en data en reputatieschade tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van web by step v.o.f. of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

10. Meerwerk

 1. Werkzaamheden of andere diensten die buiten de inhoud van de SLA vallen, zullen door web by step v.o.f. uitsluitend worden verricht na daartoe van de Opdrachtgever opdracht te hebben ontvangen.
 2. Meerwerk zal door web by step v.o.f. na voltooiing van meerwerkzaamheden apart worden gefactureerd.
 3. Een opdracht zal door web by step v.o.f. alleen dan geaccepteerd kunnen worden indien deze opdracht gedaan is door de daartoe bevoegde contactpersoon van de Opdrachtgever.
 4. Verplichtingen ingevolge wijzigingen en meerwerk op de SLA, die overeengekomen zijn zullen geen langere looptijd kunnen hebben dan de einddatum van de SLA.
 5. Alle bepalingen in de SLA zijn ook van toepassing op meerwerk tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Oorzaken van meerwerk zijn: storingen veroorzaakt bij de Opdrachtgever door installatie van hardware en/of software door anderen dan web by step v.o.f.; storingen veroorzaakt door het [tijdelijk] uitzetten van geïnstalleerde antivirus en firewall programma’s; storingen veroorzaakt door; calamiteiten zoals brand, inbraak en waterschade; storingen veroorzaakt bij de Opdrachtgever door derden zoals elektriciteit of datalijn storingen; storingen veroorzaakt door infecties en computervirussen welke niet door antivirusprogramma geïdentificeerd en/of verwijderd kunnen worden; storingen veroorzaakt bij de Opdrachtgever door het onjuist functioneren van software van derden, veroorzaakt door deze partij; storingen veroorzaakt door het ontbreken van, of niet verlengen van, software licenties en/of service packs, of wanneer de apparatuur buiten de garantie van de leverancier valt.

 

11. Overdracht rechten en verplichtingen; onderaanneming

 1. web by step v.o.f. maakt bij de uitvoering van de SLA gebruik van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel, de Opdrachtgever stemt daarmee in middels de SLA.
 2. In het geval web by step v.o.f. voor de uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 11a gebruik maakt van derden dan wel tijdelijk inhuurt is web by step v.o.f. volledig verantwoordelijk voor de in onderaanneming dan wel door tijdelijke inhuur te verrichten werkzaamheden en voor de derden zelf en zal als enige zorg dragen voor facturering hiervan.
 3. De Opdrachtgever machtigt web by step v.o.f. dat web by step v.o.f. namens de Opdrachtgever handelend kan optreden richting de leveranciers van de ICT infrastructuur inzake de ICT infrastructuur voor zover dit nodig is voor de uitoefening van de dienstverlening en voor de duur van de SLA. Kosten hieruit voortvloeiend komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

12. Overmacht

 1. In geval van overmacht wordt de nakoming van de uit de SLA voortvloeiende verplichtingen door de desbetreffende partij geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake zijn gehouden. Van een geval van overmacht zal, onder overlegging van de nodige bewijsstukken schriftelijk aan de andere partij melding worden gedaan.
 2. Overmacht ontstaat indien één der partijen verhinderd is zijn verplichtingen uit de SLA na te komen als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt.
 3. Onder overmacht voor web by step v.o.f. wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering door toeleveranciers, defecte of storende telefoonlijnen en internetlijnen, overstromingen, brand, inbraak, calamiteiten, infecties van ICT systemen door onbekende computervirussen welke niet zijn te definiëren en identificeren door antivirus programma’s en firewalls, legale maar niet juist werkende software of hardware.

 

13. Geheimhouding

 1. web by step v.o.f. erkent dat het bestaan en inhoud van de relatie met de Opdrachtgever, alsmede de informatie welke aan haar bekend wordt in het kader van de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van web by step v.o.f., een strikt vertrouwelijk karakter dragen.
 2. Partijen zullen op geen enkele wijze, direct, noch indirect, noch mondeling noch in geschrift, noch anderszins het bestaan, de inhoud van de relatie met de wederpartij alsmede de informatie welke aan haar bekend wordt, aan derden bekend maken, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de SLA, en beperkt zich tot een jaar na afloop.
 3. Ten aanzien van alle gegevens, afkomstig van de Opdrachtgever, die – in welke vorm of op welke informatie- drager dan ook – bij web by step v.o.f. bewerkt worden, verbindt web by step v.o.f. zich middels de Bewerkersovereenkomt.
 4. Partijen staan er voor in, dat hun personeel, de ingeschakelde derden en / of de onderaannemers op de hoogte zijn van deze verplichting met betrekking tot geheimhouding en deze ook nakomen.

 

14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op de SLA en op alle geschillen die daar uit mochten voortvloeien of daarmee mochten samenhangen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit de SLA en nadere overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillen Oplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag, een en ander onverminderd het recht van elk van de partijen voorzieningen in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk van de partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen.
 3. De rechter in de vestigingsplaats van web by step v.o.f. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dringend anders voorschrijft. Niettemin heeft web by step v.o.f. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

15. Slotbepalingen

 1. Partijen verklaren zich bereid gedurende de looptijd van de SLA zomede binnen één jaar daarna, elkaars medewerkers, die nauw betrokken zijn of waren bij het verrichten van diensten uit hoofde van de SLA niet in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken, zonder overleg met de andere partij.
 2. De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van web by step v.o.f. zijn op de SLA onverminderd van toe passing. De opdrachtgever verklaart de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van web by step v.o.f. te hebben ontvangen en te hebben geaccepteerd.
 3. Beide partijen zullen een contactpersoon en een vervangend-contactpersoon aanwijzen, die de contacten over de wijze van uitvoering van de overeenkomst zullen onderhouden.
 4. Mondelinge mededelingen, toezeggingen, afspraken zijn slechts geldig voorzover deze zijn bevestigd door ter zake bevoegde vertegenwoordigers van partijen. Wijzigingen op de SLA zijn geldig voor zover overeengekomen en door beide partijen getekend.
 5. De gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van één of meer bepalingen van de SLA brengt niet de nietigheid of vernietigbaarheid van de gehele SLA met zich mee. Voor zover de bedoelde ongeldigheid betrekking heeft op een wezenlijk onderdeel van de relatie tussen partijen, zullen partijen in onderling overleg vast stellen welke wijzigingen in de SLA noodzakelijk uit die ongeldigheid voort- vloeien, waarbij zoveel mogelijk aansluiting zal worden gezocht bij de bedoeling van partijen zoals die uit de SLA blijkt.
 6. Wanneer zich bij de uitvoering van de SLA omstandigheden voordoen waarin de SLA niet voorziet, zullen partijen in gezamenlijk overleg trachten een oplossing te vinden welke past in de geest van de SLA en naar redelijkheid en billijkheid aan de belangen van partijen zoveel mogelijk recht doet.
 7. De Opdrachtgever garandeert dat zij naar beste weten alle essentiële informatie voor de uitvoering van de SLA tijdig aan web by step v.o.f. verstrekt.
 8. De artikelen inzake aansprakelijkheid, geheimhouding, toepasselijk recht en geschillenbeslechting en slotbepalingen blijven naar hun aard van toepassing na beëindiging van de SLA.

Bewerkersovereenkomst

OVERWEGINGEN:

 1. web by step v.o.f. levert (onder meer) diensten aan Verantwoordelijke of zal die leveren;
 2. Het gaat om de volgende diensten: webdesign, websiteonderhoud en digital signage;
 3. web by step v.o.f. zal daarbij persoonsgegevens verwerken waarvoor Verantwoordelijke verantwoordelijk is in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp);
 4. Verantwoordelijke zal deze persoonsgegevens aan web by step v.o.f. verstrekken, althans web by step v.o.f. zal deze persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke verkrijgen;
 5. Partijen willen, gelet op het bepaalde in artikel 14 Wbp, de voorwaarden van de verwerking van deze persoonsgegevens vastleggen.

 

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

1. Definities en bijlagen

In deze overeenkomst betekenen de volgende begrippen hetgeen daarbij hieronder is vermeld wanneer zij met een hoofdletter worden geschreven:

 1. Opdracht: alle dienstverlening van web by step v.o.f. aan Verantwoordelijke en iedere andere vorm van samenwerking waarbij web by step v.o.f. persoonsgegevens verwerkt waarvoor Verantwoordelijke verantwoordelijk is in de zin van de Wbp, ongeacht het rechtskarakter van de overeenkomst waaronder dat geschiedt;
 2. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, dat web by step v.o.f. bij of in verband met het uitvoeren van de Opdracht verkrijgt;
 3. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

 

2. Onderwerp

 1. web by step v.o.f. en Verantwoordelijke zullen handelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, de Nederlandse Reclame Code en alle overige privacyregelgeving.
 2. Verantwoordelijke heeft en houdt volledige zeggenschap over de Persoonsgegevens.
 3. web by step v.o.f. verwerkt de Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze.
 4. web by step v.o.f. verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend voor de Opdracht conform de instructies van Verantwoordelijke , in overeenstemming met de door Verantwoordelijke bepaalde doeleinden en middelen.
 5. web by step v.o.f. zal onder geen omstandigheid de Persoonsgegevens verder verwerken dan hiervoor bepaald. web by step v.o.f. zal, bijvoorbeeld, de Persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden of die van derden verwerken noch de Persoonsgegevens aan derden verstrekken.
 6. Verantwoordelijke garandeert dat zijn instructies aan web by step v.o.f. leiden tot een verwerking door web by step v.o.f. die in overeenstemming zal zijn met de in artikel 2.a genoemde regelgeving.

 

3. Beveiligingsmaatregelen

 1. web by step v.o.f. neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens adequaat te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies of enige vorm van onzorgvuldig, ondeskundig of onrechtmatige gebruik of verwerking, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
 2. web by step v.o.f. zorgt ervoor dat het personeel dat betrokken is bij de verwerking van Persoonsgegevens, de in deze overeenkomst opgenomen verplichtingen van web by step v.o.f. kent en verplicht is die na te komen.
 3. Indien web by step v.o.f. tekortschiet in het nemen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en vervolgens nalaat binnen een door Verantwoordelijke gestelde redelijke termijn passende maatregelen te treffen, is Verantwoordelijke gerechtigd, onverminderd diens overige rechten uit deze overeenkomst en/of uit de wet, indien mogelijk deze maatregelen op kosten van web by step v.o.f. uit te voeren of te laten voeren.
 4. web by step v.o.f. zal Verantwoordelijke onmiddellijk - doch uiterlijk binnen 24 uur - gedetailleerd op de hoogte stellen van iedere doorbraak van de beveiliging van de Persoonsgegevens.

 

4. Inschakeling derden

 1. web by step v.o.f. is niet gerechtigd bij de verwerking van de Persoonsgegevens een derde in te schakelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verantwoordelijke. Indien Verantwoordelijke zijn toestemming geeft, draagt web by step v.o.f. ervoor zorg dat de betreffende derde tenminste dezelfde verplichtingen op zich neemt als opgenomen voor web by step v.o.f. in deze overeenkomst.
 2. Indien de derde die web by step v.o.f. wil inschakelen buiten de EU is gevestigd, garandeert web by step v.o.f., onverminderd het voorgaande lid, dat deze derde een passend niveau van bescherming en veiligheid van persoonsgegevens waarborgt in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en overlegt web by step v.o.f. daarvan bewijs aan Verantwoordelijke.
 3. Toestemming als bedoeld in artikel 4a zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. Verantwoordelijke kan aan die toestemming nadere voorwaarden verbinden die door web by step v.o.f. aan de derde moeten worden opgelegd.
 4. web by step v.o.f. blijft in de verhouding tussen partijen altijd aanspreekpunt en volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de naleving van de bepalingen uit deze overeenkomst, inclusief de naleving van de nadere voorwaarden als bedoeld in het voorgaande lid.

 

5. Geheimhoudingsplicht

 1. web by step v.o.f. houdt de Persoonsgegevens geheim. web by step v.o.f. draagt ervoor zorg dat de Persoonsgegevens niet direct of indirect ter beschikking komen van derden. Onder derden wordt ook het personeel van web by step v.o.f. begrepen voor zover het niet noodzakelijk is dat zij bij de Opdracht en/of deze overeenkomst kennis hoeft te nemen van de Persoonsgegevens. Dit gebod geldt niet indien in deze overeenkomst anders is bepaald en/of voor zover een wettelijk voorschrift of vonnis tot enige bekendmaking verplicht.
 2. web by step v.o.f. zorgt dat zijn personeel gebonden is aan de in dit artikel opgenomen geheimhoudingsplicht. Op eerste verzoek van Verantwoordelijke verstrekt web by step v.o.f. Verantwoordelijke dat bewijs.
 3. web by step v.o.f. zal Verantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte stellen van ieder verzoek tot kennisneming, verstrekking of andere vorm van opvragen en mededeling van de Persoonsgegevens in strijd met de in dit artikel opgenomen geheimhoudingsplicht.

 

6. Vernietiging en overdracht

 1. web by step v.o.f. stelt alle Persoonsgegevens op eerste verzoek van Verantwoordelijke, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na het einde van deze overeenkomst of het einde van de Opdracht, ter beschikking aan Verantwoordelijke.
 2. web by step v.o.f. is verplicht alle Persoonsgegevens op eerste verzoek van Verantwoordelijke volledig en onherroepelijk te verwijderen.
 3. Indien na het einde van deze overeenkomst vaststaat dat Verantwoordelijke alle Persoonsgegevens in een door Verantwoordelijke schriftelijk geaccepteerd technisch formaat bezit, verwijdert web by step v.o.f. alle Persoonsgegevens volledig en onherroepelijk binnen veertien dagen nadat is vastgesteld dat Verantwoordelijke de Persoonsgegevens bezit.
 4. web by step v.o.f. kan afwijken van het in beide voorgaande leden bepaalde, voor zover ten aanzien van Persoonsgegevens een wettelijke bewaartermijn zou gelden of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Verantwoordelijke nakoming van zijn verbintenissen te bewijzen.

 

7.Recht van inzage, correctie en verzet van Betrokkene

 1. web by step v.o.f. draagt ervoor zorg dat Betrokkene al zijn rechten uit de in artikel 2a opgenomen regelgeving kan uitoefenen.
 2. web by step v.o.f. zal verder op eerste verzoek van Verantwoordelijke zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat daartoe een verzoek is gedaan, overgaan tot:
  1. het schriftelijk verstrekken van alle benodigde informatie die Verantwoordelijke nodig mocht hebben;
  2. het verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen van Persoonsgegevens.

 

8. Aansprakelijkheid

 1. web by step v.o.f. is aansprakelijk voor en vrijwaart Verantwoordelijke voor alle schade veroorzaakt door web by step v.o.f. voortvloeiende uit het niet nakomen van deze overeenkomst alsmede verband houdende met overtreding door web by step v.o.f. van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet en alle overige geldende (Europese) privacyregelgeving.

 

9. Controle

 1. Verantwoordelijke heeft het recht de naleving van de bepalingen van deze overeenkomst ten hoogste eenmaal per jaar te controleren. Verantwoordelijke kan dat na toestemming van web by step v.o.f. daartoe zelf doen of hij kan dat laten doen door een onafhankelijke registeraccountant, registerinformaticus of andere daartoe gecertificeerde auditor.
 2. Verantwoordelijke draagt de kosten van controle met uitzondering van de kosten van het personeel van web by step v.o.f. dat de controle begeleidt. Deze laatste kosten zijn voor web by step v.o.f.. Indien uit de controle blijkt dat web by step v.o.f. materieel tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst, komen alle kosten voor rekening van web by step v.o.f., onverminderd de overige rechten van Verantwoordelijke. Indien web by step v.o.f. tekortschiet doch de tekortkomingen zijn niet materieel, zal web by step v.o.f. die tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn herstellen.
 3. Een controle mag de bedrijfsactiviteiten van web by step v.o.f. niet onnodig verstoren.
 4. Verantwoordelijke zal de controle minimaal tien dagen voor aanvang schriftelijk aankondigen aan web by step v.o.f., voorzien van een omschrijving op welke onderdelen de controle ziet en het controleproces.
 5. Indien web by step v.o.f. zelf de naleving van deze overeenkomst laat controleren door een onafhankelijke daartoe gecertificeerde partij, verstrekt web by step v.o.f. daarvan de eindresultaten aan Verantwoordelijke

 

10. Overig

 1. Wijzigingen van deze overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Deze overeenkomst duurt zolang de Opdracht duurt. De bepalingen van deze overeenkomst blijven gelden voor zover nodig voor de afwikkeling van deze overeenkomst en voor zover die bedoeld zijn het einde van deze overeenkomst te overleven. Tot die laatste categorie bepalingen behoren onder meer, zonder daartoe te zijn beperkt, de bepalingen omtrent geheimhouding en geschillen.
 3. web by step v.o.f. is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten, te verrekenen of afhankelijk te stellen van enige actie of verklaring van Verantwoordelijke. Verzuim van Verantwoordelijke bij de Opdracht of vernietiging van de overeenkomst op basis waarvan de opdracht wordt uitgevoerd, kan op geen enkele manier leiden tot het niet nakomen van de verplichtingen van web by step v.o.f. onder deze overeenkomst.
 4. Deze overeenkomst prevaleert boven alle overige overeenkomsten tussen Verantwoordelijke en web by step v.o.f..
 5. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 6. Partijen zullen hun geschillen verband houdende met deze overeenkomst uitsluitend voorleggen aan de Nederlandse rechter. De bevoegde Nederlandse rechter is de rechter van het arrondissement waarin Verantwoordelijke is gevestigd.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

web by step v.o.f. verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

web by step v.o.f. verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en/of diensten bij je (af) te leveren
 • web by step v.o.f. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

web by step v.o.f. zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

web by step v.o.f. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

web by step v.o.f. gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. web by step v.o.f. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

web by step v.o.f. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..