Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst

OVERWEGINGEN:

 1. web by step v.o.f. levert (onder meer) diensten aan Verantwoordelijke of zal die leveren;
 2. Het gaat om de volgende diensten: webdesign, websiteonderhoud en digital signage;
 3. web by step v.o.f. zal daarbij persoonsgegevens verwerken waarvoor Verantwoordelijke verantwoordelijk is in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp);
 4. Verantwoordelijke zal deze persoonsgegevens aan web by step v.o.f. verstrekken, althans web by step v.o.f. zal deze persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke verkrijgen;
 5. Partijen willen, gelet op het bepaalde in artikel 14 Wbp, de voorwaarden van de verwerking van deze persoonsgegevens vastleggen.

 

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

1. Definities en bijlagen

In deze overeenkomst betekenen de volgende begrippen hetgeen daarbij hieronder is vermeld wanneer zij met een hoofdletter worden geschreven:

 1. Opdracht: alle dienstverlening van web by step v.o.f. aan Verantwoordelijke en iedere andere vorm van samenwerking waarbij web by step v.o.f. persoonsgegevens verwerkt waarvoor Verantwoordelijke verantwoordelijk is in de zin van de Wbp, ongeacht het rechtskarakter van de overeenkomst waaronder dat geschiedt;
 2. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, dat web by step v.o.f. bij of in verband met het uitvoeren van de Opdracht verkrijgt;
 3. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

 

2. Onderwerp

 1. web by step v.o.f. en Verantwoordelijke zullen handelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, de Nederlandse Reclame Code en alle overige privacyregelgeving.
 2. Verantwoordelijke heeft en houdt volledige zeggenschap over de Persoonsgegevens.
 3. web by step v.o.f. verwerkt de Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze.
 4. web by step v.o.f. verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend voor de Opdracht conform de instructies van Verantwoordelijke , in overeenstemming met de door Verantwoordelijke bepaalde doeleinden en middelen.
 5. web by step v.o.f. zal onder geen omstandigheid de Persoonsgegevens verder verwerken dan hiervoor bepaald. web by step v.o.f. zal, bijvoorbeeld, de Persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden of die van derden verwerken noch de Persoonsgegevens aan derden verstrekken.
 6. Verantwoordelijke garandeert dat zijn instructies aan web by step v.o.f. leiden tot een verwerking door web by step v.o.f. die in overeenstemming zal zijn met de in artikel 2.a genoemde regelgeving.

 

3. Beveiligingsmaatregelen

 1. web by step v.o.f. neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens adequaat te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies of enige vorm van onzorgvuldig, ondeskundig of onrechtmatige gebruik of verwerking, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
 2. web by step v.o.f. zorgt ervoor dat het personeel dat betrokken is bij de verwerking van Persoonsgegevens, de in deze overeenkomst opgenomen verplichtingen van web by step v.o.f. kent en verplicht is die na te komen.
 3. Indien web by step v.o.f. tekortschiet in het nemen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en vervolgens nalaat binnen een door Verantwoordelijke gestelde redelijke termijn passende maatregelen te treffen, is Verantwoordelijke gerechtigd, onverminderd diens overige rechten uit deze overeenkomst en/of uit de wet, indien mogelijk deze maatregelen op kosten van web by step v.o.f. uit te voeren of te laten voeren.
 4. web by step v.o.f. zal Verantwoordelijke onmiddellijk - doch uiterlijk binnen 24 uur - gedetailleerd op de hoogte stellen van iedere doorbraak van de beveiliging van de Persoonsgegevens.

 

4. Inschakeling derden

 1. web by step v.o.f. is niet gerechtigd bij de verwerking van de Persoonsgegevens een derde in te schakelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verantwoordelijke. Indien Verantwoordelijke zijn toestemming geeft, draagt web by step v.o.f. ervoor zorg dat de betreffende derde tenminste dezelfde verplichtingen op zich neemt als opgenomen voor web by step v.o.f. in deze overeenkomst.
 2. Indien de derde die web by step v.o.f. wil inschakelen buiten de EU is gevestigd, garandeert web by step v.o.f., onverminderd het voorgaande lid, dat deze derde een passend niveau van bescherming en veiligheid van persoonsgegevens waarborgt in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en overlegt web by step v.o.f. daarvan bewijs aan Verantwoordelijke.
 3. Toestemming als bedoeld in artikel 4a zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. Verantwoordelijke kan aan die toestemming nadere voorwaarden verbinden die door web by step v.o.f. aan de derde moeten worden opgelegd.
 4. web by step v.o.f. blijft in de verhouding tussen partijen altijd aanspreekpunt en volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de naleving van de bepalingen uit deze overeenkomst, inclusief de naleving van de nadere voorwaarden als bedoeld in het voorgaande lid.

 

5. Geheimhoudingsplicht

 1. web by step v.o.f. houdt de Persoonsgegevens geheim. web by step v.o.f. draagt ervoor zorg dat de Persoonsgegevens niet direct of indirect ter beschikking komen van derden. Onder derden wordt ook het personeel van web by step v.o.f. begrepen voor zover het niet noodzakelijk is dat zij bij de Opdracht en/of deze overeenkomst kennis hoeft te nemen van de Persoonsgegevens. Dit gebod geldt niet indien in deze overeenkomst anders is bepaald en/of voor zover een wettelijk voorschrift of vonnis tot enige bekendmaking verplicht.
 2. web by step v.o.f. zorgt dat zijn personeel gebonden is aan de in dit artikel opgenomen geheimhoudingsplicht. Op eerste verzoek van Verantwoordelijke verstrekt web by step v.o.f. Verantwoordelijke dat bewijs.
 3. web by step v.o.f. zal Verantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte stellen van ieder verzoek tot kennisneming, verstrekking of andere vorm van opvragen en mededeling van de Persoonsgegevens in strijd met de in dit artikel opgenomen geheimhoudingsplicht.

 

6. Vernietiging en overdracht

 1. web by step v.o.f. stelt alle Persoonsgegevens op eerste verzoek van Verantwoordelijke, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na het einde van deze overeenkomst of het einde van de Opdracht, ter beschikking aan Verantwoordelijke.
 2. web by step v.o.f. is verplicht alle Persoonsgegevens op eerste verzoek van Verantwoordelijke volledig en onherroepelijk te verwijderen.
 3. Indien na het einde van deze overeenkomst vaststaat dat Verantwoordelijke alle Persoonsgegevens in een door Verantwoordelijke schriftelijk geaccepteerd technisch formaat bezit, verwijdert web by step v.o.f. alle Persoonsgegevens volledig en onherroepelijk binnen veertien dagen nadat is vastgesteld dat Verantwoordelijke de Persoonsgegevens bezit.
 4. web by step v.o.f. kan afwijken van het in beide voorgaande leden bepaalde, voor zover ten aanzien van Persoonsgegevens een wettelijke bewaartermijn zou gelden of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Verantwoordelijke nakoming van zijn verbintenissen te bewijzen.

 

7.Recht van inzage, correctie en verzet van Betrokkene

 1. web by step v.o.f. draagt ervoor zorg dat Betrokkene al zijn rechten uit de in artikel 2a opgenomen regelgeving kan uitoefenen.
 2. web by step v.o.f. zal verder op eerste verzoek van Verantwoordelijke zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat daartoe een verzoek is gedaan, overgaan tot:
  1. het schriftelijk verstrekken van alle benodigde informatie die Verantwoordelijke nodig mocht hebben;
  2. het verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen van Persoonsgegevens.

 

8. Aansprakelijkheid

 1. web by step v.o.f. is aansprakelijk voor en vrijwaart Verantwoordelijke voor alle schade veroorzaakt door web by step v.o.f. voortvloeiende uit het niet nakomen van deze overeenkomst alsmede verband houdende met overtreding door web by step v.o.f. van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet en alle overige geldende (Europese) privacyregelgeving.

 

9. Controle

 1. Verantwoordelijke heeft het recht de naleving van de bepalingen van deze overeenkomst ten hoogste eenmaal per jaar te controleren. Verantwoordelijke kan dat na toestemming van web by step v.o.f. daartoe zelf doen of hij kan dat laten doen door een onafhankelijke registeraccountant, registerinformaticus of andere daartoe gecertificeerde auditor.
 2. Verantwoordelijke draagt de kosten van controle met uitzondering van de kosten van het personeel van web by step v.o.f. dat de controle begeleidt. Deze laatste kosten zijn voor web by step v.o.f.. Indien uit de controle blijkt dat web by step v.o.f. materieel tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst, komen alle kosten voor rekening van web by step v.o.f., onverminderd de overige rechten van Verantwoordelijke. Indien web by step v.o.f. tekortschiet doch de tekortkomingen zijn niet materieel, zal web by step v.o.f. die tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn herstellen.
 3. Een controle mag de bedrijfsactiviteiten van web by step v.o.f. niet onnodig verstoren.
 4. Verantwoordelijke zal de controle minimaal tien dagen voor aanvang schriftelijk aankondigen aan web by step v.o.f., voorzien van een omschrijving op welke onderdelen de controle ziet en het controleproces.
 5. Indien web by step v.o.f. zelf de naleving van deze overeenkomst laat controleren door een onafhankelijke daartoe gecertificeerde partij, verstrekt web by step v.o.f. daarvan de eindresultaten aan Verantwoordelijke

 

10. Overig

 1. Wijzigingen van deze overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Deze overeenkomst duurt zolang de Opdracht duurt. De bepalingen van deze overeenkomst blijven gelden voor zover nodig voor de afwikkeling van deze overeenkomst en voor zover die bedoeld zijn het einde van deze overeenkomst te overleven. Tot die laatste categorie bepalingen behoren onder meer, zonder daartoe te zijn beperkt, de bepalingen omtrent geheimhouding en geschillen.
 3. web by step v.o.f. is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten, te verrekenen of afhankelijk te stellen van enige actie of verklaring van Verantwoordelijke. Verzuim van Verantwoordelijke bij de Opdracht of vernietiging van de overeenkomst op basis waarvan de opdracht wordt uitgevoerd, kan op geen enkele manier leiden tot het niet nakomen van de verplichtingen van web by step v.o.f. onder deze overeenkomst.
 4. Deze overeenkomst prevaleert boven alle overige overeenkomsten tussen Verantwoordelijke en web by step v.o.f..
 5. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 6. Partijen zullen hun geschillen verband houdende met deze overeenkomst uitsluitend voorleggen aan de Nederlandse rechter. De bevoegde Nederlandse rechter is de rechter van het arrondissement waarin Verantwoordelijke is gevestigd.
Last modified on vrijdag, 20 mei 2016 09:19