Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

teefeed is een product van web by step v.o.f.. De algemene voorwaarden van web by step v.o.f. zijn daarom op teefeed van toepassing.

Algemene Levervoorwaarden web by step v.o.f.

Hieronder vindt je de algemene leveringsvoorwaarden van web by step v.o.f.. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door web by step v.o.f., tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met web by step v.o.f. verklaar je op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgesteld per 1 juni 2016.

1. Definities

 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen.
 2. Onderhoud van een website: het door web by step v.o.f. inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.
 3. teefeed: het door middel van display(s) en een uniek content management systeem tonen van specifieke content voor een of meer specifieke doelgroepen, op een specifieke plaats en op specifieke momenten.
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie web by step v.o.f. een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

 

2. Toepasselijkheid

 1. Door ondertekening van een overeenkomst met web by step v.o.f. verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van web by step v.o.f. en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en web by step v.o.f. opgenomen wordt.

 

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgave door web by step v.o.f. zijn geheel vrijblijvend. Offertes en prijsopgave door web by step v.o.f. blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door web by step v.o.f.. Facturering geschiedt op basis van deze offerte per (digitale) factuur achteraf.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en web by step v.o.f. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard.

 

4. Duur en beëindiging

 1. Het ontwerpen van een nieuwe website door web by step v.o.f. voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
 2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen web by step v.o.f. en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 3. Een webhosting-overeenkomst tussen web by step v.o.f. en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd voor telkens een volledig jaar. Het opzeggen van de webhosting-overeenkomst is mogelijk tot 3 maanden vóórdat de overeenkomst verlengd wordt.
 4. Een teefeed-overeenkomst tussen web by step v.o.f. en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 5. web by step v.o.f. kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met web by step v.o.f. gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.
 6. web by step v.o.f. heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

 

5. Levering en levertijd

 1. web by step v.o.f. gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt web by step v.o.f. eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan web by step v.o.f.. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat web by step v.o.f. ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties zal web by step v.o.f. de werkzaamheden met betrekking tot de eindoplevering uitvoeren. Mocht web by step v.o.f. onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan web by step v.o.f. alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij web by step v.o.f. een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 3. Na het bestellen van teefeed zal web by step v.o.f. zo spoedig mogelijk de teefeed-box(en) leveren en het account aanmaken.
 4. Indien door schuld van de klant web by step v.o.f. de opdracht niet kan voltooien binnen de mondelinge of schriftelijke overeenkomst van de levertijd, dit door het niet verstrekken van de informatie die nodig is voor de voltooiing van de site, zal web by step v.o.f. zich genoodzaakt zien een schriftelijke herinnering te versturen, met de mededeling dat de opdracht binnen 14 dagen geannuleerd zal worden, met behoud van de reeds aanbetaalde som.
 5. Bij registratie van een domeinnaam via web by step v.o.f. dient te allen tijde rekening gehouden te worden met een levertijd van enkele dagen. Deze termijn geldt vanaf het moment dat web by step v.o.f. de voor de domeinnaamregistratie benodigde documenten van de opdrachtgever ontvangen heeft.
 6. Door web by step v.o.f. gemaakte websites worden online opgeleverd. Ook wanneer de opdrachtgever tevens een webhosting-contract sluit via web by step v.o.f. wordt de site op de server geïnstalleerd door web by step v.o.f..

 

6. Overmacht

 1. web by step v.o.f. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer web by step v.o.f. als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal web by step v.o.f. alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en web by step v.o.f. geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door web by step v.o.f. tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 

7. Prijzen

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door web by step v.o.f. minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

 

8. Betaling

 1. Facturatie gescheidt op basis van de offerte achteraf.
 2. Facturatie van de abonnementskosten van teefeed geschiedt op basis van maandelijkse automatische incasso.
 3. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en web by step v.o.f. is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur door web by step v.o.f. het verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door web by step v.o.f. aan de opdrachtgever elk kwartaal een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door web by step v.o.f. het verschuldigde bedrag te voldoen.
 5. Bij een webhosting-contract betaalt de opdrachtgever het gehele bedrag voor een jaar vooruit.
 6. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (30 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan web by step v.o.f. over het openstaande bedrag.
 7. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door web by step v.o.f. een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 8.e onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. In het laatstgenoemde geval behoudt web by step v.o.f. zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 8. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering web by step v.o.f. hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, welke binnen 30 dagen na verzending voldaan moet worden.
 9. Indien web by step v.o.f. abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal web by step v.o.f. het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 10. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens web by step v.o.f. heeft voldaan.

 

9. Copyright

 1. Al het door web by step v.o.f. vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van web by step v.o.f. niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door web by step v.o.f. gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door web by step v.o.f. vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij web by step v.o.f. een contract is aangegaan.
 2. Het eigendom van door web by step v.o.f. verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij web by step v.o.f., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan web by step v.o.f. hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is web by step v.o.f. gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. web by step v.o.f. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

10. Aansprakelijkheid

 1. Voor zover web by step v.o.f. bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop web by step v.o.f. weinig of geen invloed kan uitoefenen kan web by step v.o.f. op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met web by step v.o.f. of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met web by step v.o.f..
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is web by step v.o.f. slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van web by step v.o.f. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. web by step v.o.f. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 4. web by step v.o.f. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 5. De opdrachtgever dient web by step v.o.f. terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door web by step v.o.f. geleden schade.

 

11. Overdracht van rechten en verplichtingen

web by step v.o.f. noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

12. Reclame

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan web by step v.o.f., waarna web by step v.o.f. deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan web by step v.o.f. binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".
 2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

 

13. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. web by step v.o.f. behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. (zie artikel 4 van deze leveringsvoorwaarden)

 

14. Overig

 1. web by step v.o.f. zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan web by step v.o.f..
 2. Wanneer web by step v.o.f. bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt.
 3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. web by step v.o.f. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 4. web by step v.o.f. is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen web by step v.o.f. en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, als wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door web by step v.o.f. met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van web by step v.o.f. beslissend.
Last modified on vrijdag, 20 mei 2016 00:00